Skip to content

Lê Thu Thủy

Lê Thu Thủy: Bà Lê Thu Thủy là một trong những nhà đầu tư bất động sản hàng đầu và là CEO của Canhovin.net.vn. Bà đã có nhiều dự án thành công và đóng góp tích cực vào phát triển ngành bất động sản.